Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2014 2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu dla zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.300.000 PLN

Ogłoszenie z dnia 27 października 2014 r. o udzieleniu zamówienia

 

Stare Pole: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.300.000 PLN
Numer ogłoszenia: 356528 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306584 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 55 271 35 32, faks 55 271 35 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.300.000 PLN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.300.000 PLN. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z tytułu realizacji własnych zadań inwestycyjnych. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniższymi założeniami: 1) Kwota kredytu: 1.300.000 złotych (słownie: jeden milion trzysta tysięcy zł); może ulec zmniejszeniu; 2) Kredyt udzielony będzie w złotych (PLN); 3) Uruchomienie transz kredytu przez bank następować będzie do końca 2014 roku na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od wystąpienia z wnioskiem, przy czym zapotrzebowanie dla swej ważności będzie złożone w formie pisemnej; 4) Okres kredytowania: 8 lat; może ulec skróceniu; 5) Karencja w spłacie kredytu: do 31.03.2015 r.; 6) Spłata odsetek bez karencji; 7) Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych w latach 2015-2022. Raty płatne będą do ostatniego dnia każdego kwartału. Wysokość rat : 32 raty po 40.625 zł. każda ( ostatnia do 31.12.2022 r.) 8) Kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawkę referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 3M. Marża Wykonawcy będzie stała. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczone odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał . Odsetki naliczane będą wyłącznie od wypłaconych transz kredytu (tzn. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu); 9) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 10) Termin i sposób pobrania prowizji: Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i innych prowizji od udzielonego kredytu. Warunek ten dotyczy prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat; 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spłat kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia; 12) Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu z linii kredytowej EBI ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

 

 SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdańsku, ul. Garncarska 23, 80-894 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 264452,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 0,49

  • Oferta z najniższą ceną: 0,49 / Oferta z najwyższą ceną: 0,98

  • Waluta: PLN.

data wytworzenia2014-10-27
data udostępnienia2014-10-27
sporządzone przezSalamonik Janusz
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin1001
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.300.000 PLN
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@