Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2014 2014
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. Przewozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Starym Polu na lata 2015-2017

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 7 listopada 2014 r.


Stare Pole: Przewozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Starym Polu na lata 2015-2017
Numer ogłoszenia: 369978 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole , ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 55 271 35 32, faks 55 271 35 32.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.starepole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Starym Polu na lata 2015-2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu przewozów dzieci do Zespołu Szkół przy. ul. Bema 6 i Przedszkola przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu w latach 2015 - 2017 wg tabeli Nr 1 zgodnie z rozkładem jazdy podanym przez Zamawiającego w tabeli Nr 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dzieci, kursów jak i godzin przywozów i odwozów dzieci w okresie realizacji zamówienia. W przypadku zdarzeń losowych i warunków pogodowych nie pozwalających na przewóz dzieci ustaloną trasą , Wykonawca może wykonać usługę dowozu i odwozu inna trasą bez roszczenia dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. Opiekunów ( 3 osoby) do przewozów dzieci zapewnia Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść w terminie do dnia 17.11.2014r. do godz. 10.00 na rachunek bankowy Zamawiającego : BS Malbork O/Stare Pole. 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 z podaniem tytułu wpłaty : wadium przetarg Nr 271.8.2014 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie opisanej WADIUM do zadania : Przewozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Starym Polu na lata 2015-2017. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy *. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona, Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy , że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, oraz posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dołączoną do oferty Wykonawcy : - licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. , - oświadczenie - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia tj. wykonywał usługę przewozu dzieci lub inny przewóz regularny przez okres minimum 10 miesięcy dla jednego Zamawiającego i posiadają dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy wykaz usług z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi - załącznik nr 7 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje min 3 autobusami do przewozu dzieci mającymi aktualne badania techniczne , ubezpieczenia OC i NNW Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dołączone do oferty Wykonawcy oświadczenie i wykaz wyposażenia dostępnego Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje min 3 kierowcami, którzy posiadają aktualne prawo jazdy kat. D, Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dołączone do oferty Wykonawcy oświadczenia i wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania - złącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, potwierdzenie wpłaty wadium

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany wysokości stawki podatku VAT, - zmiany przepisów prawa wpływających na sposób realizacji umowy, Zamawiający przekazuje wzór umowy - stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ , która zostanie zawarta w sprawie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starepole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2014 godzina 10:00, miejsce: 1. Urząd Gminy Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, I p. Sala Narad.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:data wytworzenia2014-11-07
data udostępnienia2014-11-07
sporządzone przezSalamonik Janusz
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin949
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu dla zadania pn. Przewozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Starym Polu na lata 2015-2017 - I
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dla zadania pn. Przewozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Starym Polu na lata 2015-2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu dla zadania pn. Przewozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Starym Polu na lata 2015-2017
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@