Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. "Modernizacja dróg w miejscowości Złotowo i Kaczynos gmina Stare Pole"

Stare Pole: Modernizacja dróg w miejscowości Złotowo i Kaczynos gmina Stare Pole
Numer ogłoszenia: 266180 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole , ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 55 271 35 32, faks 55 271 35 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starepole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg w miejscowości Złotowo i Kaczynos gmina Stare Pole.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg wewnętrznych w miejscowości Złotowo dz. nr 4/14 oraz w miejscowości Kaczynos dz. nr 55/14 gmina Stare Pole. 1) Droga Złotowo: - roboty przygotowawcze, - korytowanie na głębokości 7cm, - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm, - ułożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych używanych (z odzysku) na dł. 57 mb, - montaż znaków drogowych. 2) Droga Kaczynos: - roboty przygotowawcze, - korytowanie na głębokości 10cm, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm, - ułożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych używanych (z odzysku) na dł. 192 mb, - wykonanie mijanki w miejscu skrzyżowania na długości 30 mb, - montaż znaków drogowych. Ziemię z korytowania należy wykorzystać do wzmocnienia poboczy. UWAGA!!! Wykonawca ułoży płyty drogowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego. Transport płyt z miejsca ich składowania leży po stronie Wykonawcy. Cena oferty nie powinna zawierać kosztu zakupu płyt drogowych. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ: - dokumentacja techniczna - załącznik nr 9; - przedmiary robót - załącznik nr 10; - STWIOR - załącznik nr 11. Załączone do SIWZ przedmiary, maja charakter pomocniczy i są opracowaniem wtórnym w stosunku do dokumentacji technicznej. Mają obrazować skalę przedsięwzięcia budowlanego i ułatwiać oszacowanie kosztów..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 1 robotę w zakresie remontu drogi o wartości roboty co najmniej 50.000,00 zł. brutto. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy wykaz robót - zał. nr 4 do niniejszej SIWZ oraz poświadczenie, lub inny dokument potwierdzający, że roboty wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi ( min. 5 letni staż pracy ), Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 5 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, kosztorys ofertowy

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie dotyczącej przedmiotu zamówienia odnośnie: - przedłużenia terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, - przedłużenia terminu wykonania umowy na pisemny wniosek wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówienia dodatkowego nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonych w umowie, - przedłużenia terminu w związku z wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót- fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu, - wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Zamówienie dodatkowe będzie realizowane na podstawie dodatkowej umowy zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 upzp. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przekazuje wzór umowy - stanowiący załącznik nr 8 SIWZ , która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starepole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, I p. Sala nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:data wytworzenia2015-10-08
data udostępnienia2015-10-08
sporządzone przezEwa Rojek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin1251
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dla zadania pn. "Modernizacja dróg w miejscowości Złotowo i Kaczynos gmina Stare Pole"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. "Modernizacja dróg w miejscowości Złotowo i Kaczynos gmina Stare Pole"
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@