Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. "Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ...

Stare Pole: Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch edycja 2015
Numer ogłoszenia: 274864 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole , ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 55 271 35 32, faks 55 271 35 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starepole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch edycja 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji i przebudowie części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka dla dzieci w wieku do 3 lat. Prace obejmują między innymi: - roboty przygotowawcze, demontażowe, rozbiórkowe, - rozbudowa obiektu budowlanego, - roboty wykończeniowe, - roboty branży elektrycznej, sanitarnej, odgromowej, telefonicznej, gazowej. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ: - projekt branży konstrukcyjnej , sanitarnej i elektrycznej - załącznik nr 9, - STWIOR - załącznik nr 11. Przedmiary stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ mają charakter pomocniczy. Są opracowaniem wtórnym w stosunku do dokumentacji projektowej. Mają obrazować skalę przedsięwzięcia budowlanego i ułatwiać oszacowanie kosztów. UWAGA! 1) Roboty prowadzone będą przy czynnym obiekcie , w którym znajduje się przedszkole oraz mieszkania. 2) Prowadzone prace w żaden sposób nie mogą utrudniać prowadzenia zajęć jak i funkcjonowania mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia placu budowy i przestrzegania warunków bezpieczeństwa, higieny pracy. Po zakończeniu robót elementy nieobjęte ich zakresem zostaną przez Wykonawcę doprowadzone do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Wykonawca zagospodaruje na własny koszt wszelkie elementy, materiały rozbiórkowe powstałe w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy ewentualnych uszkodzeń dróg dojazdowych , chodników itp. oraz przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2015.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść w terminie do dnia 30.10.2015r. do godz. 10.00 na rachunek bankowy Zamawiającego : BS Malbork O/Stare Pole. 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 z podaniem tytułu wpłaty : wadium na przetarg Nr 271.6.2015 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Sposób wniesienia wadium w pozostałych formach Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie opisanej WADIUM do zadania : Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2015. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 uzp *. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: - upływie terminu związania ofertą, - zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonani umowy. -unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona, Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składający ofertę w prowadzonym postępowaniu musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie obiektu budowlanego, o wartości roboty nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy wykaz robót - zał. nr 4 do niniejszej SIWZ oraz poświadczenie, lub inny dokument potwierdzający, że roboty wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • kierowania robotami budowlanymi ( min. 5 letni staż pracy ), - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( min. 5 letni staż pracy ), - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( min. 5 letni staż pracy ). . Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 5 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, potwierdzenie wpłaty wadium

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, dotyczącej przedmiotu zamówienia odnośnie: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy z powodu: - działania siły wyższej, - jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówienia dodatkowego nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonych w umowie, - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót- fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu, - wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 2) wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Zamówienie dodatkowe będzie realizowane na podstawie dodatkowej umowy zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 upzp*. 3) osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przekazuje wzór umowy - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ , która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starepole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole I p. Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - Maluch edycja 2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:data wytworzenia2015-10-15
data udostępnienia2015-10-15
sporządzone przezEwa Rojek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin1253
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dla zadania pn. "Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. "Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka ..."
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@