Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. "Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole 2016-2018"

Polska-Stare Pole: Usługi gospodarki odpadami

2015/S 212-386090

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
Osoba do kontaktów: Ewa Rojek
82-220 Stare Pole
POLSKA
Tel.: +48 552713533
E-mail: ug@starepole.pl
Faks: +48 552713533

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.starepole.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole 2016-2018.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Gminy Stare Pole.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Stare Pole oraz gminnego PSZOK.
2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy
3. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (pojemniki i worki) takich jak: papier; szkło; tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe, popioły, odpady ulegające biodegradacji i odpady
zielone oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i
porządkowym.
4. Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów ( PSZOK ) w
pojemnik otwarty na gruz o poj. 7 m3 – 1 szt., pojemnik zamknięty o poj. 7 m3 na gruz i
inne odpady z 6 otworami wrzutowymi i klapami- 1 szt., pojemnik na plastik 1100l – 1
szt., pojemnik na szkło 1100 l – 1 szt., pojemnik na papier 1100 l – 1 szt. Pojemniki
stanowią własność Wykonawcy.
5. Utrzymywanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i do
selektywnej zbiórki papieru; szkła; tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych, popiołów i odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez mycie,
dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku. Wykonawca będzie prowadził
przegląd pojemników 2 razy w roku pod kątem ich stanu technicznego, a w razie
konieczności dokona ich naprawy lub odświeżenia (np. pomalowanie, naklejenie nowych
etykiet informacyjnych itp.). Informacje z przeprowadzonych czynności wykonawca
dostarczy zamawiającemu w raporcie.
6. Najpóźniej 29.1.2016 wszystkie nieruchomości objęte obsługą oraz
PSZOK mają zostać wyposażone w pojemniki lub urządzenia do zbierania odpadów.
7. Przeprowadzenie dwóch akcji w ciągu roku, promujących selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych na terenie Gminy, w okresie wiosennym ( „Dzień Ziemi”) i okresie jesiennym ( „Sprzątanie Świata” ).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie szacuje się, że przebywa 3800 osób. Wielkość ta została ustalona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, których liczbę szacuje się na 86 podmiotów.
Wykonawca otrzyma najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90533000, 90513100, 90511200, 90511300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2016. Zakończenie 31.12.2018Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadizałącznik nr 7 do SIWZ,
— potwierdzenie wniesienia wadium.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę.
12. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izbum. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tys. zł 00/100)
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku:
BS Malbork O/Stare Pole. 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017
b)
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).
3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
4. Potwierdzoną kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty.
6. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
7. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt.2b) do 2e), musi zawierać następujące elementy:
a) Wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji – Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję,
b) Wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji – Wykonawca w imieniu, którego ustanowiono poręczenie/gwarancję,
c) Wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji,
d) Określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja,
e) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji -Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy Zamawiający złoży gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji /poręczenia jest mu należna na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,
f) Bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją – Poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 prawa zamówień publicznych,
g) Nieodwołalność poręczenia/gwarancji – Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji,
h) Określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji -wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,
i) Określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji – prawa z poręczenie/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę.
24. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
c) precyzować zakres umocowania;
d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;
f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników.
25. Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
26. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
27. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
28. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy;
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń.
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na załączniku do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione powyżej w punkcie 1-7, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
UWAGA:
1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w:
1) pkt V. 1. ppkt 2, 3, 4, i 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt V. 1. ppkt 5. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszej uwagi zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie opłacona polisa a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 200 000 PLN ( słownie: dwieście tysięcy zł.)
1. Dokumenty o których mowa w rozdz. V pkt 1, 2, i 3 należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” . Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub wykonuje: Usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 500 Mg/rok.
2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje samochodami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy O utrzymaniu czystości i porządku oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r ( Dz.U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj.:
— co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej do obsługi nieruchomości z trudnym dostępem.
Pojazdy powinny spełniać wymagania techniczne określone w w/w rozporządzeniu.
— Wykonawca musi wykazać, że posiada bazę magazynowo – transportową, spełniającą wymagania w/w rozporządzenia.
W celu wykazania, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
1) Wykaz wykonanych głównych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej.
Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług także dokument określający ilość odebranych odpadów komunalnych w sprawozdaniu GUS M-09 lub pisemne oświadczenie zakładu / zakładów przetwarzających odpady komunalne o dostarczeniu odpadów komunalnych w ilości 500Mg/rok.
2. W celu wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym
1) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacjami określonymi we wzorze stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ,
3.Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiSekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin płatności faktury. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
271.7.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.12.2015 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.12.2015 - 11:15

Miejscowość:

Stare Pole

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: IV kwartał 2018r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Do oferty Wykonawca dołączy:
— formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
— lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – y Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:28.10.2015


Załączniki:data wytworzenia2015-11-02
data udostępnienia2015-11-02
sporządzone przezEwa Rojek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin1054
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu dla zadania pn. "Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole 2016-2018"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dla zadania pn. "Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole 2016-2018"
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@