Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2016 2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu dla zadania pn. "Remont drogi ul. Słowackiego w Starym Polu"

Ogłoszenie nr 342210 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.
 
Stare Pole: Remont drogi ul. Słowackiego w Starym Polu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 316077

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole, krajowy numer identyfikacyjny 54262300000, ul. ul. Marynarki Wojennej  6, 82220   Stare Pole, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 55 271 35 32, faks 55 271 35 32, e-mail informatyk@starepole.pl
Adres strony internetowej (URL): www.starepole.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi ul. Słowackiego w Starym Polu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi ul. Słowackiego w Starym Polu. Roboty budowlane obejmują między innymi: - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe; - roboty ziemne : wykonanie wykopów, nasypów; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i stabilizowanego cementem; - wykonanie nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki betonowej; - przebudowa uzbrojenia podziemnego: zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, regulacja studzienek wraz z wymianą włazów; - montaż znaków drogowych; - wysiew trawy; - oznakowanie dróg na czas budowy; - roboty porządkowe; Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pomiar geodezyjny powykonawczy inwestycji. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do SIWZ: - projekt + opinia geotechniczna - załącznik nr 8, - przedmiar - załącznik nr 9, - STWIOR – załącznik nr 10. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstające w trakcie prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przedmiar stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ ma charakter pomocniczy. Jest opracowaniem wtórnym w stosunku do dokumentacji projektowej. Ma obrazować skalę przedsięwzięcia budowlanego i ułatwiać oszacowanie kosztów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT177891.39
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
TOSIA Sp. z o.o.,  ,  ul. Odrodzenia 10 B/11,  82-440,  Dzierzgoń,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 122647,03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 122647,03
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198999,14
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


data wytworzenia2016-11-14
data udostępnienia2016-11-14
sporządzone przezEwa Rojek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin934
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. "Remont drogi ul. Słowackiego w Starym Polu"
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@