Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 MENU DOLNE MENU DOLNE
Ogłoszenie o przetargu dla zadania

14/02/2015    S32    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Stare Pole: Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

2015/S 032-054461

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urzad Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
Osoba do kontaktów: Ewa Rojek
82-220 Stare Pole
POLSKA
Tel.: +48 552713533
E-mail: ug@starepole.pl
Faks: +48 552713533

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.starepole.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stare Pole.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Stare Pole.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsługi, remontów, bieżącej konserwacji oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków, urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej, znajdujących się na terenie gminy Stare Pole.
Właścicielem infrastruktury będącej przedmiotem zamówienia jest Gmina Stare Pole.
Szczegółowe zestawienie sieci, urządzeń i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stare Pole przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z przepisami ustaw, aktów wykonawczych i przepisami prawa miejscowego, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.);
2) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.);
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 );
5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm).;
6) uchwały z dnia 30 grudnia 2005 r. Rady Gminy Stare Pole w sprawie uchwalenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Pole (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2006 r. nr 30 poz. 586).
Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będą należności pobrane z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków.
Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w roku 2015 będą należności pobrane z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w/g obowiązującej do 31.12.2015 r. taryfy w wysokości 5 PLN / m³ + VAT (Uchwała nr XXXIII/274/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków).
Zmiana taryf następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139).
Przewidywane roczne opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 12 850 PLN.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90481000, 90480000, 90000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 374 418 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.5.2015. Zakończenie 30.4.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Kwota – każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10 000 PLN.
2. Forma – Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Sposób wniesienia wadium w formie pieniężnej - wadium w formie pieniężnej należy wnieść w terminie do dnia 25.3.2015 r. do godz. 11:00 na rachunek bankowy Zamawiającego:
BS Malbork O/Stare Pole. 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 z podaniem tytułu wpłaty: wadium na przetarg nr 271.1.2015.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Sposób wniesienia wadium w pozostałych formach Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie opisanej Wadium do zadania: Utrzymanie i eksploatacja urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stare Pole.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Skutki nie wniesienia wadium – Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
5. Zwrot wadium - wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 uzp*. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
— upływie terminu związania ofertą,
— zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonani umowy.
— unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
— który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
— który został wykluczony z postępowania,
— którego oferta została odrzucona.
Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
— odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będą należności pobrane z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków.
3. Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w roku 2015 będą należności pobrane z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w/g obowiązującej do 31.12.2015 r. taryfy w wysokości 5 PLN / m³ + VAT ( Uchwała Nr XXXIII/274/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków).
4. Zmiany taryf opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków następować będą na podstawie złożonego przez Wykonawcę wniosku w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139).
5. Zatwierdzenie taryf opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków następuje w trybie i na zasadach określonych w w/w ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
6. Zmiana wysokości taryf opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków nie wymaga aneksu do umowy, a podstawą jej stosowania jest uchwała Rady Gminy Stare Pole.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną: fakt ustanowienia pełnomocnictwa musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) przyrzeczenie wydania zezwolenia ( promesy ) lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare
zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zm.);
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. nr 4 do niniejszej SIWZ;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. nr 6 do niniejszej SIWZ;
4) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5 do niniejszej SIWZ;
5) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zał. nr 7 do niniejszej SIWZ;
6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 upzp*, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualne zaświadczenie od właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki na podstawie art. 22 upzp* – załącznik nr 2 do SIWZ;
11) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 upzp* – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wraz z ofertą wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp*, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi wykazać, że:
a) dysponuje sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia tj. co najmniej jednym samochodem specjalistycznym do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i jedną koparko-ładowarką.
Ocena spełniania warunku dotyczącego potencjału technicznego zostanie dokonana w oparciu o wykaz sprzętu z którego wynikało będzie dysponowanie tego rodzaju urządzeniem.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

Załączniki:data wytworzenia2015-02-16
data udostępnienia2015-02-16
sporządzone przezEwa Rojek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin1265
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@