Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Zapytania ofertowe  / 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2017 2017
Zapytanie ofertowe z dnia 10 kwietnia 2017 r. na realizację zadania pn. "Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2017"

Stare Pole, dnia 10.04.2017 r.

RGR.6641.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Stare Pole zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2017.

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług geodezyjnych w zakresie:

 1. Podziałów nieruchomości,
 2. Wznowienia granic,
 3. Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (obiekty budowlane i sieci uzbrojenia terenu),
 4. Wytyczenia obiektów budowlanych:
  a) kubaturowych
  b) liniowych
 5. innych prac geodezyjnych

 

ww. prace powinny spełniać wymogi:

 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)
 2. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
 3. ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)
 4. ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)
 5. innych przepisów szczególnych.

 

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Termin realizacji zlecenia jednostkowego – do 120 dni od daty otrzymania zlecenia.

Potwierdzeniem dotrzymania wymaganego terminu jest protokół odbioru roboty podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

 

W postepowaniu mogą brać udział oferenci spełniający następujące warunki:

 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia publicznego:
  a) Nie zalegają z uiszczaniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy (stosownie dla oferenta);
  b) Osoby upoważnione do podpisywania umowy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  c) Nie otwarto wobec nich likwidacji;
  d) Nie ogłoszono upadłości.
 2. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem zamówienia.
 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:

 1. Zamawiający żąda następujących dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia oraz w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia:
  a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
  b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień wynikających z art. 43 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Zamawiający nie żąda dokumentów w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Zamawiający nie żąda dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
 4. Przy dokonywaniu oceny spełniania warunków Zamawiający będzie się kierował regułą zerojedynkową, tzn. Wykonawca będzie spełniał dany warunek albo nie będzie do spełniał.
 5. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 6. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego oświadczenia i dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

IV. Kryteria oceny ofert

 

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o sumę cen ważonych.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej www.bip.starepole.pl

 

V. Termin składania ofert

 

Oferty  należy złożyć w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r., do godz. 12.00

Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert:
a) Osobiście lub pocztą do siedziby Urzędu Gminy w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, w sekretariacie Urzędu, w kopercie z dopiskiem „Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2017”.

 

VI. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień wynikających z art. 43 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 

Załączniki:data wytworzenia2017-04-10
data udostępnienia2017-04-10
sporządzone przezAnna Droździel
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin591
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Informacja z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2017"
Ogłoszenie z dnia 5 maja 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. "Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2017"
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@