Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
Zawiadomienie z dnia 11 kwietnia 2018 r. o unieważnieniu postępowania na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: "Budowa kanalizacji ..."

Ogłoszenie nr 500078842-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.
 
Urząd Gminy Stare Pole: :Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko ,Działania 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko , Działania 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 5371-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Stare Pole, Krajowy numer identyfikacyjny 54262300000, ul. ul. Marynarki Wojennej  6, 82220   Stare Pole, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 271 35 32, e-mail informatyk@starepole.pl, faks 55 271 35 32.
Adres strony internetowej (url): www.starepole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
:Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko ,Działania 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 3: Uszczelnianie istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole , zakres prac: modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku około 600m w rejonie ul. Słonecznej, Akacjowej, Bema w Starym Polu (zlewnie P-2). Modernizacja ta polega na uszczelnieniu sieci metoda bez wykopową, z dopuszczalną częściową wymianą rur.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 45255600-5, 45232400-6, 45231300-8, 45232460-4, 45232150-8, 45100000-8, 45111200-0, 71320000-7, 45233140-2, 45233223-8, 71320000-7, 71322000-1
 
 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 1 PZP, Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem punktu 2 i 3
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zawiadomienie z dnia 11 kwietnia 2018 r. o unieważnieniu postępowaniadata wytworzenia2018-04-11
data udostępnienia2018-04-11
sporządzone przezEwelina Krzemińska
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin228
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie z dnia 27 marca 2018 r. o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: "Budowa kanalizacji ..."
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@