Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
Ogłoszenie z dnia 9 lipca 2018 r. o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Remont drogi dz. nr 619/1 obręb Stare Pole"

Ogłoszenie nr 500158668-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.
 
Urząd Gminy Stare Pole: Remont drogi dz. nr 619/1 obręb Stare Pole.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562862-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Stare Pole, Krajowy numer identyfikacyjny 54262300000, ul. ul. Marynarki Wojennej  6, 82220   Stare Pole, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 271 35 32, e-mail informatyk@starepole.pl, faks 55 271 35 32.
Adres strony internetowej (url): www.starepole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi dz. nr 619/1 obręb Stare Pole.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej drogi na działce nr 619/1 oraz utwardzenie terenu na działce nr 617. Roboty budowlane obejmują między innymi: - rozebranie istniejącego ogrodzenia i zastąpienie go nowym z systemu panelowego z podmurówką systemową betonową, - montaż bramy dwuskrzydłowej o szerokości 400 cm oraz furtki, - usunięcie humusu, - wykonanie wykopów i uformowanie nasypów oraz wykonanie koryta dostosowanego do projektowanych konstrukcji jezdni i chodników, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolorowa - wykonanie zjazdów, chodników i terenów utwardzonych z kostki betonowej, - odtworzenie istniejącego zjazdu na działkę nr 618. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ: - projekt drogowy z przedmiarem i wytyczne techniczno-projektowe - załącznik nr 10, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – załącznik nr 11. Ujęte w przedmiarze planowane do wycinki drzewa zostały usunięte, nie należy brać pod uwagę tego zakresu w wycenie. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstające w trakcie prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje sobie zaplecze budowy i będzie ponosił koszty z tym związane. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wypełnianie postanowień wynikających z uzgodnień z gestorami sieci oraz właścicielami nieruchomości, tj. m.in. zawiadamianie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac. Prowadzona korespondencja musi być kierowana do wiadomości do Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45210000-2, 45213000-3, 45220000-5, 45221000-2, 45230000-8, 45231000-5, 45233000-9, 45234000-6, 45260000-7, 45262000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45316000-5, 45342000-6
 
 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 122767.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TECH-BUD Zakład Usługowo Budowlany Rafał Kamiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 28
Kod pocztowy: 82-220
Miejscowość: Stare Pole
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 154980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154980.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.data wytworzenia2018-07-09
data udostępnienia2018-07-09
sporządzone przezAgnieszka Skotarek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin173
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie z dnia 24 maja 2018 r. o przetargu dla zadania pn. "Remont drogi dz. nr 619/1 obręb Stare Pole"
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@