Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
Ogłoszenie z dnia 5 grudnia 2018 r. o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole ..."

Ogłoszenie nr 500291355-N-2018 z dnia 05-12-2018 r.
 
Urząd Gminy Stare Pole: Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole oraz gminnego PSZOK w okresie 01.01.2019-31.12.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 644439-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500274584-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Stare Pole, Krajowy numer identyfikacyjny 54262300000, ul. ul. Marynarki Wojennej  6, 82220   Stare Pole, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 271 35 32, e-mail informatyk@starepole.pl, faks 55 271 35 32.
Adres strony internetowej (url): www.starepole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole oraz gminnego PSZOK w okresie 01.01.2019-31.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Stare Pole oraz gminnego PSZOK, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . 2.Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy. 3. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pojemniki i worki) takich jak: papier; szkło- bezbarwne i kolorowe; tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, popioły, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. Przez utrzymywanie w odpowiednim stanie (sanitarnym, porządkowym i technicznym) pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i do selektywnej zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, popiołów i odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów rozumie się mycie, dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku.4. Przegląd pojemników 2 razy w roku, a w razie konieczności dokonanie ich naprawy, odświeżenia (np. pomalowanie, naklejenie nowych etykiet informacyjnych itp.), dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. Informacje z przeprowadzonych czynności wykonawca dostarczy zamawiającemu w raporcie. 5. Ustawienie na okres jednego miesiąca (październik) pojemnika na liście, przy budynku Urzędu Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, Stare Pole. 6. Przeprowadzenie dwóch akcji w ciągu roku, promujących selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych na terenie Gminy, w okresie wiosennym ( „Dzień Ziemi”)i okresie jesiennym ( „Sprzątanie Świata” ).7. Odebranie odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 3 razy w roku w terminach wskazanych przez Wykonawcę.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie szacuje się, że przebywa 3802 osób. Wielkość ta została ustalona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, których liczbę szacuje się na 88 podmiotów. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90533000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90511200-4, 90511300-5, 90511000-2
 
 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 569499.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Email wykonawcy: zgkm@zgkim.malbork.pl
Adres pocztowy: ul. Gen. de Gaulle'a 70
Kod pocztowy: 82-200
Miejscowość: Malbork
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 636000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 636000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 907200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.data wytworzenia2018-12-05
data udostępnienia2018-12-05
sporządzone przezAgnieszka Skotarek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin223
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2018 r. o przetargu dla zadania pn. "Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole ..."
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@