Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi administracyjnej urzędu - Aktualności, menu 24, artykuł 4000 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi administracyjnej urzędu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I.  Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
tel.(55) 271-35-33
e-mail: ug@starepole.pl

II.  Określenie stanowiska:

ds. obsługi administracyjnej urzędu

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. biegła obsługa komputera, programów pakietu Microsoft Office,
 7. znajomość przepisów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji,
 4. doświadczenie w posługiwaniu się elektronicznym obiegiem dokumentów.

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. obsługa administracyjna urzędu,
 2. obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej (obsługa programu e-Kancelaria),
 3. obsługa sekretariatu,
 4. pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz w realizacji zadań pracownikom urzędu.

V.   Informacja o warunkach pracy:

 1. praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. system równoważnego czasu pracy,
 3. umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

VI.  Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stare Pole, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu zatrudnienia,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia poświadczające posiadany staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Pole lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obsługi administracyjnej urzędu”
 2. za pośrednictwem drogi elektronicznej, jeżeli dokumenty opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1579) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).

w terminie do dnia 02.03.2018 r. do godz. 1400.

IX.  Inne informacje

 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stare Pole po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu przesyłki do Urzędu Gminy.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w pok. nr 9 w Urzędzie Gminy bądź pod numerem telefonu (55) 271-35-33 wew. 47.

 

w z. WÓJTA

/-/ Jerzy Skonieczny
ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

 

Stare Pole, dnia 16.02.2018 r.

Metryka

data wytworzenia
2018-02-16
data udostępnienia
2018-02-16
sporządzone przez
Joanna Łapacz
opublikowane przez
Janusz Salamonik
ilość odwiedzin
1130
rejestr zmian

Lista powiązanych aktualności

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.