Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności
Zawiadomienie z dnia 5 czerwca 2018 r. o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. "Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Starym Polu"

Ogłoszenie nr 500124696-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.
 
Urząd Gminy Stare Pole: Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Starym Polu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556766-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Stare Pole, Krajowy numer identyfikacyjny 54262300000, ul. ul. Marynarki Wojennej  6, 82220   Stare Pole, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 271 35 32, e-mail informatyk@starepole.pl, faks 55 271 35 32.
Adres strony internetowej (url): www.starepole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Starym Polu
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont dachu i wymiana pokrycia na budynku przedszkola w Starym Polu, m.in.: - wymiana elementów konstrukcyjnych dachu tj. krokwie, deskowanie, - wymiana pokrycia dachowego na dachówkę i blachodachówkę, - wymiana orynnowania oraz instalacji odgromowej, - przemurowanie kominów z wykonaniem nasad i ław kominowych, - docieplenie ścian fasad styropianem i ułożenie tynku mineralnego. Dachówka z rozbiórki zostanie przekazana na potrzeby Urzędu Gminy Stare Pole. Z uwagi na realizację na obiekcie robót remontowo-budowlanych objętych odrębnym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej i zapoznania się z dokumentacją przetargową postępowania nr IZP.271.15.TERM-W.2.2017 dostępnego pod adresem: bip.malbork.pl/Article/get/id,21747.html Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstające w trakcie prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje sobie zaplecze budowy i będzie ponosił koszty z tym związane. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wypełnianie postanowień wynikających z uzgodnień z gestorami sieci oraz właścicielami nieruchomości, tj. m.in. zawiadamianie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac. Prowadzona korespondencja musi być kierowana do wiadomości do Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45453000-7, 45443000-4, 45261000-4
 
 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art.93 ust.1 pkt.1 PZP, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek do udziału w postepowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zawiadomienie z dnia 5 czerwca 2018 r. o unieważnieniu postępowaniadata wytworzenia2018-06-05
data udostępnienia2018-06-05
sporządzone przezAgnieszka Skotarek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin256
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie z dnia 14 maja 2018 r. o przetargu dla zadania pn. "Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Starym Polu"
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@